Ogólne warunki sprzedaży i dostaw „PROFI-PARKIET” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, obowiązujące od dnia 01.01.2023 roku.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej zwane: „OWU”) regulują stosunki cywilnoprawne pomiędzy
  stronami, w zakresie obrotu handlowego wszelkimi towarami sprzedawanym przez „PROFI-PARKIET” sp. z 0.0.
  z siedzibą w Gdyni (wcześniej: „PROFI-PARKIET” Grzegorz Zemsta z siedzibą w Gdyni)i stanowią integralną część umów handlowych zawieranych indywidualnie z kontrahentami (klientami) „PROFI-PARKIET” Grzegorz Zemsta z siedzibą w Gdyni z wyłączeniem
  sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy.
 2. Stosowanie OWU wyłącza stosowanie przez Kupującego stosowanych przez niego wzorców i ogólnych warunki umów.
 3. Użyte w treści OWU terminy oznaczają:
  • Sprzedawca — „PROFI-PARKIET” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, pod adresem: 81-393 Gdynia, ul. Antoniego Abrahama 68/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001031051, NIP: 5862392029, adres do korespondencji: 81-225 Gdynia, ul. Morska62;
  • Dostawa — oznacza faktyczną czynność dostarczenia przez Sprzedawcę lub na jego zlecenie, zamówionego przez Kupującego Towaru pod adres wskazany przez Kupującego;
  • Klient / Kupujący — oznacza podmiot, w szczególności osobę, w tym konsumenta na rzecz którego zgodnie z OWU została zawarta umowa sprzedaży towarów lub usług;
  • Konsument — oznacza osobę fizyczną dokonującą zakupu u Sprzedawcy towarów lub usług, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez Kupującego działalnością zawodową lub gospodarczą;
  • Towar — oznacza produkty w tym usługi oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę, w szczególności znajdujące się w jego ofercie i dostępne w magazynie lub na zamówienie;
  • Sklep — oznacza miejsce prowadzenia przez Sprzedawcy działalności handlowej, w której obsługiwana jest publiczność — lokal w Gdyni, pod adresem: 81-225 Gdynia, ul. Morska62;
  • Sprzedaż na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail lub systemu teleinformatycznego, z zastrzeżeniem postanowień pkt VII.13, obejmuje towary dostępne na szczególne zamówienie Kupującego, które wymagają modyfikacji (produkty na wymiar);
  • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznaję zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie drogą pocztową lub elektroniczną pod adresy e-mail przez niego wskazane, w szczególności adres z którego złożył zamówienie, informacji związanych z obsługą zamówienia w szczególności doręczenia faktury VAT w formie elektronicznej.

II. Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie lub przez telefon albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), konieczne jest posiadanie przez Klienta dostępu do środków komunikacji na odległość.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.profi-parkiet.pl, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert w celu zawarcia umowy.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie w standardowych godzinach jego otwarcia, tj. w szczególności w
  dni powszednie od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 — 14:00. sklepu. Aktualne godziny otwarcia Sklepu dostępne są na internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.profi-parkiet.pl.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem środków służących do porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu lub poczty e-mail, składa zamówienia pod dane kontaktowe upublicznione przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej pod adresem: www.profi-parkiet.pl Klient podczas kontaktu ze Sprzedawcą wskazuje nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie internetowej Sprzedawcy lub innych towarów zasugerowanych przez Sprzedawcę, ilość Towaru jaką chciałby zamówić. Klient wskazuje swój adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia — w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Sprzedawca informuje Klienta o: cenach jednostkowych, cenie łącznej wybranych Towarów, czasie realizacji zamówienia oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, że kolorystyka lub odcienie Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sprzedawcy, należy traktować poglądowo, – mogą się one różnić od rzeczywistych Towarów ze względu na różne ustawienia monitorów lub proces obróbki zdjęć. W celu uniknięcia rozbieżności, Sprzedawca na każde życzenie Klienta udostępni kartę charakterystyki produktu. Wizualizacja Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowi podstawy do reklamacji.
 5. Po przyjęciu zamówienia ze strony Klienta za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail)z informacją potwierdzającą warunki zamówienia oraz zawierają informację o postanowieniach zawartej umowy zgodnie z OWU. Potwierdzenie w szczególności zawiera warunki OWU, określenie Towaru w tym jego ilości i cenę a także warunki płatności, planowany termin realizacji zmówienia, koszty Dostawy i jej adres, a także w przypadku sprzedaży dokonanej na rzecz Konsumenta wzór odstąpienia od umowy.
 6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e -mail podany przez Sprzedawcę na Stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.profi-parkiet.pl, w tym formularza kontaktowego. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy podaje w szczególności: nazwę Towaru, rodzaj/kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sprzedawcy lub towary i usługi zaproponowane przez Sprzedawcę w rozmowie telefonicznej oraz swoje dane konieczne do zrealizowania zamówienia.
 7. Zamówienie złożone w sposób inny aniżeli w Sklepie, dla swojej ważności wymagają potwierdzenia przez Kupującego i Sprzedającego, warunków zamówienia zgodnie z postanowieniami OWU, w szczególności pkt II.5 i pkt II.6 OWU.
 8. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku braku zapłaty zgodnie ze złożonym zamówieniem, może powstrzymać się od jego realizacji. W takiej sytuacji Kupujący zwalnia Sprzedawcę od odpowiedzialności z tytułu złożonego zamówienia.
 9. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia z jednoczesnym prawem do zastrzeżeniem postanowień pktVII.13 odstąpienia od umowy w terminie 14 dni roboczych o ile sprzedaż została zrealizowana poza Sklepem.
 10. Sprzedawca zawiadamia Kupującego drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail, o terminie dostawy lub wykonania usług na co najmniej 2 dni robocze przed ich dokonaniem. W momencie dostawy Towaru do magazynu Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu ustalenia terminu Dostawy.
 11. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu względem przesłanej Klientowi oferty z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności z przyczyny wydłużenia czasu realizacji zamówienia przez producenta lub dystrybutora Towaru. Zmiana terminu do 30 dni realizacji zamówienia przez Sprzedającego w każdym przypadku nie stanowi zmiany warunków zamówienia.
 12. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może zrealizować przyjętego zamówienia z przyczyn nieleżących po jego stronie, w szczególności w przypadku, gdy producent lub dystrybutor towaru nie może go dostarczyć, o ile postanowienia OWU nie stanowią inaczej, Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku wątpliwości, Strony taką sytuację uznają za działanie siły wyższej.
 13. Składając zamówienie, Klient przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż niektórych Tworów oraz usług, w s szczególności usług montażu podłóg, nie podlegają zwrotowi, oraz że po ich wykonaniu przez Sprzedawcę, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy.

III. Płatności

 1. Klient zobowiązany do dokonania zapłaty zgodnie z treścią zamówienia.
 2. Płatność dokonywana jest wyłącznie w formie oferowanej przez Sprzedawcę, w szczegulności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, gotówką lub kartą.
 3. Realizacja płatności przez Kupującego zgodnie z zamówieniem, warunkuje przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę (warunek zawieszający). Strony dopuszczają możliwość warunku zapłaty zaliczki przez Kupującego jako podstawy do przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności Towaru z chwilą zapłaty całej ceny za zamówione przez Kupującego towary lub usługi przechodzi na Kupującego.
 5. Wszelkie wpłacone przez Kupującego kwoty przed dniem Dostawy, stanowią zaliczkę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

IV. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie województwa pomorskiego i aglomeracji Trójmiasta.
 2. Dostawa jest dokonywana pod adres wskazany przez Klienta w treści zamówienia. W przypadku zmiany miejsca dostawy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany ceny za dostawę Towaru.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar objęty zamówieniem bez wad.
 4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej Sprzedawcy informację o kosztach realizacji zamówienia.
 5. Strony ustalają termin Dostawy, w ten sposób, że Sprzedawca proponuje terminy Dostawy. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta, Sprzedawca lub podjęcia innych działań lub zaniechań przez Klienta, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają dokonanie Dostawy przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest uprawiony do naliczenia kary umownej w kwocie do 2.000,00 (dwóch tysięcy, 00/100) złotych, za każdą nieudaną próbę dokonania Dostawy, a w przypadku nieodebrania Towaru lub innych okoliczności leżących po stronie Kupującego na skutek, których Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia, w szczególności nie może dokonać dostawy lub wykonania usług, Sprzedawca jest uprawniony do żądania rekompensaty w kwocie stanowiącej równowartość zamówionych towarów lub usług oraz może odstąpić od umowy zawartej z Kupującym w oparciu o OWU. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na podstawie OWU przez Sprzedawcę, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę przy jej odbiorze w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od osoby dostarczającej Towar spisania właściwego protokołu, który stanowi podstawę reklamacji.
 7. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, fakturę lub paragon obejmujące dostarczane Towary.

V. Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na podstawie OWU, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia,
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności zawartą na podstawie OWU umową sprzedaży wadliwego Towaru niebędącego usługą w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą pod adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 5. W przypadku dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usług innych niż związanych z Dostawą, jeżeli Klient stwierdzi wady, w tym wady ukryte zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy. W terminie 14 dni, Sprzedawca dokona oględzin z których zostanie sporządzony protokół, który stanowi podstawę reklamacji. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku wykonania usług na rzecz klienta, które stanowią odstępstwo od ich wykonania zgodnie ze sztuką, lub modyfikacji według potrzeb (oczekiwań) Klienta w Towarze, w szczególności instrukcją lub zaleceniami producenta na co Klient, które zostają wykonane na polecenie lub zgodnie z wytycznymi Klienta, Sprzedawca jest zwolniony ze skutków powstałych w ich następstwie.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 7. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcy, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi do jednego roku od dnia Dostawy towarów lub usług. Do zachowania terminu wystarczające jest powiadomienie Sprzedawcy o wadzie wiadomością e-mail lub listem poleconym, nadanymi przed jego upływem.
 8. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.
 9. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 11. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać pod adres Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

VI. Gwarancja

 1. Towary z wyłączeniem usług, sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo załączona do Towaru.

VI. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży (złożył potwierdzone zamówienie), z zastrzeżeniem postanowień pkt VII.13, może w terminie 14 dni odstąpić umowy bez podawania przyczyny, o ile umowa została zawarta poza Sklepem.
 2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej poza Sklepem jest liczony w przypadku towarów zakupionych na zamówienie (nie znajdujących się na stanie magazynowym Sprzedawcy) lub wykonanych według modyfikowanych pod oczekiwania (potrzeby) Klienta jest liczony od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, w innych przypadkach, termin liczony jest od dnia dokonani Dostawy lub innego wydania Towaru Klientowi.
 3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej poza Sklepem, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie pod adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres Sprzedawcy upubliczniony na jego stronie internetowej.
 4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów zanim Sprzedawca przyjął jego zamówienie, oferta przestaje być wiążąca dla Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać pod adres Sprzedawcy: 81-225 Gdvnia, ul. Morska 62.
 9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwracany Towar musi być w oryginalnym opakowaniu. Towar nie może nosić śladów użytkowania wykraczającego poza czynności opisane w zadaniu poprzednim.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Kupujący zamawiając Towary, które zostaną dopiero wykonane na jego zamówienie lub będą poddane modyfikacjom na jego zamówienie oraz usługi związane z realizacją zamówienia rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku pojęcia przez Kupującego działań zmierzających do odstąpienia od umowy mającej przedmiot jak wyżej, albo działań mających podobny skutek, sytuacje taką Strony uznają jako okoliczności w których Sprzedawca nie może dostarczyć towarów lub usług w rozumieniu OWU.

VI. Gwarancja

 1. Towary z wyłączeniem usług, sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo załączona do Towaru.

VI. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży (złożył potwierdzone zamówienie), z zastrzeżeniem postanowień pkt VII.13, może w terminie 14 dni odstąpić umowy bez podawania przyczyny, o ile umowa została zawarta poza Sklepem.
 2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej poza Sklepem jest liczony w przypadku towarów zakupionych na zamówienie (nie znajdujących się na stanie magazynowym Sprzedawcy) lub wykonanych według modyfikowanych pod oczekiwania (potrzeby) Klienta jest liczony od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, w innych przypadkach, termin liczony jest od dnia dokonani Dostawy lub innego wydania Towaru Klientowi.
 3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej poza Sklepem, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie pod adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres Sprzedawcy upubliczniony na jego stronie internetowej.
 4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów zanim Sprzedawca przyjął jego zamówienie, oferta przestaje być wiążąca dla Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać pod adres Sprzedawcy: 81-225 Gdvnia, ul. Morska 62.
 9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwracany Towar musi być w oryginalnym opakowaniu. Towar nie może nosić śladów użytkowania wykraczającego poza czynności opisane w zadaniu poprzednim.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Kupujący zamawiając Towary, które zostaną dopiero wykonane na jego zamówienie lub będą poddane modyfikacjom na jego zamówienie oraz usługi związane z realizacją zamówienia rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku pojęcia przez Kupującego działań zmierzających do odstąpienia od umowy mającej przedmiot jak wyżej, albo działań mających podobny skutek, sytuacje taką Strony uznają jako okoliczności w których Sprzedawca nie może dostarczyć towarów lub usług w rozumieniu OWU.
 13. Sprzedawca zastrzega, że Klientowi w żadnym wypadku nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży:
  • Towarów wyprodukowanych według jego specyfikacji, w tym ilości, koloru lub rozmiaru, w szczególności służącego do zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb Klienta, a także Towarów, które zostały po ich dostarczeniu zamontowane, nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • usług, , które Sprzedawca wykonał za uprzednią wyraźną zgodą Klienta, lub wykonanych na wyraźne żądanie Klienta w jego lokalu w celu pilnej naprawy lub konserwacji oraz takich, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w następie ich wykonania w całości lub części.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej z Kupującym na podstawie OWU, z zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści (lucrunl cessans).
 2. Treść OWU może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sprzedawcy, upublicmione pod adresem: www.profi-parkiet.pl.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy zwartej w oparciu o OWU, strony będą dążyły do rozwiązania powstałego sporu polubownie, a gdyby to nie było możliwe w terminie 90 dni, poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Klienta będącego Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 6. W sprawach nieuregulowanych w treści OWU, zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 7. Postanowień sprzecmych z przepisami o ochronie konsumentów, w szczególności pkt IX.3 OWU w zakresie właściwości sadu powszechnego, OWU nie stosuje się do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień OWU w każdym czasie z tym zastrzeżeniem, że zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie zmiany OWU realizowane są na podstawie OWU, których treść obowiązywała w dniu składania zamówienia przez Klienta. Wszelkie zmiany OWU wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy.
 9. OWU obowiązują od dnia 01 stycznia 2023 roku.

Niniejsze OW / (wersja 1.0. z dnia 01.12.2025 r.) zostały przyjęte przez Zarząd spółki pod firmą: „PROFI-PARKIET” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, uchwałą zarządu z dnia 01 grudnia 2023 r.